Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13909
Título : Asia and the EU in the battle against piracy
Autor : Kooij Martínez, Mar van der.
Materias: Piratas.Materia  Economía.Legislación.Pirates.Economia.Legislació.Asia.Estados Unidos.Àsia.Estats Units d'Amèrica.
Fecha de publicación : 21-sep-2022
Resumen : Aquest document presenta el Treball Fi de Màster (TFM) sobre l'eficàcia de la legislació europea contra la pirateria. Es tracta d'una recerca sobre l'eficàcia de la lluita contra la pirateria i com ha influït la pandèmia del COVID-19. S'analitza l'evolució tant de la legislació antipirateria com dels incidents de pirateria per a veure una possible correlació. A més s'analitza aquesta evolució, com ha influït i quins són i han estat aquestes influències en el passat. La recerca compara la legislació i els mètodes d'altres països contra els incidents de pirateria, especialment els països asiàtics. Els països asiàtics coneixen menys l'impacte i els problemes que es troben amb la pirateria. Això ajudarà a formular una proposta sobre com millorar i minimitzar els problemes que comporta la pirateria. Finalment, l'objectiu de la recerca és identificar els problemes clau dins de la legislació antipirateria i el (registre de) incidents de pirateria. Aquest Treball de Fi de Màster aborda un temàtica molt actual, que afecta, no solament les àrees de política i de seguretat, sinó també a les esferes econòmica i social.

Este documento presenta el Trabajo Fin de Máster (TFM) sobre la eficacia de la legislación europea contra la piratería. Se trata de una investigación sobre la eficacia de la lucha contra la piratería y cómo ha influido la pandemia del COVID-19. Se analiza la evolución tanto de la legislación antipiratería como de los incidentes de piratería para ver una posible correlación. Además se analiza esta evolución, cómo ha influido y cuáles son y han sido esas influencias en el pasado. La investigación compara la legislación y los métodos de otros países contra los incidentes de piratería, especialmente los países asiáticos. Los países asiáticos conocen menos el impacto y los problemas que se encuentran con la piratería. Esto ayudará a formular una propuesta sobre cómo mejorar y minimizar los problemas que conlleva la piratería. Por último, el objetivo de la investigación es identificar los problemas clave dentro de la legislación antipiratería y el (registro de) incidentes de piratería. Este Trabajo Fin de Máster aborda un problema actual que no sólo afecta a los ámbitos de la política de seguridad, sino también a las esferas económica y social.

This document presents the Master’s Final Project (TFM) about how effective the European anti-piracy legislation is. A research on the effectiveness of the ongoing battle against piracy and how the COVID-19 pandemic has influenced it. The evolution of both anti-piracy legislation and the piracy incidents is analyzed in order to see a possible correlation. Furthermore this evolution is analyzed, how has it been influenced and what those influences are and have been in the past. The research compares the legislation and methods of other countries against piracy incidents, especially Asian countries. Asian countries know less impact and the problems encountering piracy. This will help to formulate a proposal on how to improve and minimize the problems entailing piracy. Lastly the aim of the research is to identify the key problems within anti-piracy legislation and the (registration of) piracy incidents. This Master´s Final Project addresses a current problem that not only affects the security policy areas but also the economic and social spheres.
Idioma: en
URI : http://hdl.handle.net/10637/13909
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Asia_Kooij_2022.pdf1,07 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.