Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/13907

La brecha de género en matemáticas : un camino de baldosas amarillas


Thumbnail

See/Open:
 Brecha_Collado_2022.pdf
2,4 MB
Adobe PDF
Title: La brecha de género en matemáticas : un camino de baldosas amarillas
Authors : Collado Gàlvez, Judit
Keywords: Matemáticas.Diferencias entre sexos.Enseñanza secundaria.Matemàtica.Diferències entre sexes.Ensenyament secundari.
Abstract: Que l'escletxa de gènere en el món laboral existeix és un fenomen empíricament demostrable, i especialment en aquells sectors relacionats amb les ciències més puristes on les matemàtiques tenen un paper important. Motiu pel qual és rellevant qüestionar-se si aquest biaix també es dona durant l'època estudiantil. Amb aquest treball es pretén investigar si existeixen barreres socioculturals i emocionals que afavoreixen una visió més negativa en les alumnes que en els alumnes, provocant un escletxa de gènere en aquesta assignatura, amb la idea d’intentar definir quines són les seves possibles causes i així poder oferir diferents vies que, des de l'aula, puguem adoptar com a docents per procurar reduir-la.

Que la brecha de género en el mundo laboral existe es un fenómeno empíricamente demostrable, y especialmente se observa en aquellos sectores relacionados con las ciencias más puristas donde las matemáticas tienen un papel importante. Motivo por el cual es relevante cuestionarse si este sesgo también se da durante la época estudiantil. Con este trabajo se pretende investigar si existen barreras socioculturales y emocionales que favorecen una visión más negativa en las alumnas que en los alumnos, provocando una brecha de género en esta asignatura, con la idea de intentar definir cuáles son sus posibles causas y así poder ofrecer diferentes vías que, desde el aula, podamos adoptar como docentes para procurar reducirla.

That the gender gap in the world of work exists is an empirically demonstrable phenomenon, and especially in those sectors related to the more purist sciences where mathematics plays an important role. For this reason, it is relevant to question whether this bias also occurs during student period. The aim of this work is to investigate whether there are sociocultural and emotional barriers that favor a more negative vision in female students than in male students, causing a gender gap in this subject, with the idea of trying to define what their possible causes are and thus be able to offer different ways that, from the classroom, we can adopt as teachers to try to reduce it.
Director(s): Corti, Franciele
URI: http://hdl.handle.net/10637/13907
Issue Date: 21-Sep-2022
Center : Universitat Abat Oliba CEU
Appears in Collections:TFM

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.