Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13906
Título : El català més enllà de l'aula, una proposta per dinamitzar l'ús de la llengua catalana entre l'alumnat
Autor : Estopañán Martí, Joan.
Materias: Sociolingüística.Normalización lingüística.Catalán en la enseñanza.Normalització lingüística.Català en l'ensenyament.
Fecha de publicación : 21-sep-2022
Resumen : Arran la poca presència del català en l’àmbit de l’oci i l’entreteniment, així com del poc ús que fan d’aquesta llengua els joves i adolescents, aquest treball presenta una proposta d’innovació didàctica que encoratja els alumnes a buscar continguts, productes i referents en aquesta llengua que els puguin agradar, tant si es troben a dins com a fora les xarxes; al mateix temps, també se’ls fa reflexionar sobre els seus usos lingüístics i les idees que tenen en relació amb aquesta llengua, per tal que n’apreciïn les virtuts i defugin els prejudicis que la menystenen en aquest àmbit. L’activitat que es planteja es desenvolupa en un espai digital i proposa el treball col·laboratiu com a mètode de recerca i reflexió. Dins l’entorn de l’oci i l’entreteniment, els estudiants hauran de fer recomanacions als seus companys dins els àmbits de l’audiovisual, la música, els jocs i les lectures, tot plegat recollit en una presentació que, al final del procés, hauran d’exposar; per tant, la proposta també treballa la seva expressió oral i escrita. L’objectiu últim d’aquesta proposta d’innovació didàctica és que els alumnes tinguin en compte la llengua catalana en el seu temps de lleure i adquireixin l’hàbit de ser consumidors també d’aquesta llengua, així com productors.

A raíz de la poca presencia del catalán en el ámbito del ocio y el entretenimiento, así como del poco uso que hacen de esta lengua los jóvenes y adolescentes, este trabajo presenta una propuesta de innovación didáctica que alienta a los alumnos a buscar contenidos, productos y referentes en esta lengua que les puedan gustar, tanto si se encuentran dentro como fuera de las redes; al mismo tiempo, también se les hace reflexionar sobre sus usos lingüísticos y las ideas que tienen en torno a esta lengua, para que aprecien sus virtudes y rehúyan los prejuicios que la desprecian en este ámbito. La actividad que se plantea se desarrolla en un espacio digital y propone el trabajo colaborativo como método de investigación y reflexión. Dentro del entorno del ocio y el entretenimiento, los estudiantes tendrán que hacer recomendaciones a sus compañeros dentro de los ámbitos del audiovisual, la música, los juegos y las lecturas, todo ello recogido en una presentación que, al final del proceso, tendrán que exponer; por tanto, la propuesta también trabaja su expresión oral y escrita. El objetivo último de esta propuesta de innovación didáctica es que los alumnos tengan en cuenta la lengua catalana en su tiempo libre y adquieran el hábito de ser consumidores también de esta lengua, así como productores.

Due to the low presence of Catalan in the field of leisure and entertainment, as well as the little use that young people and teenagers make of this language, this project makes a didactic innovation proposal that encourages students to look for content, products, and references in this language that they may like, whether they are on or off the Internet and social media. At the same time, they are invited to think about their linguistic uses and the ideas that they have about this language so that they can appreciate its virtues and avoid the prejudices that underestimate it in this field. The proposed activity takes place in a digital space and proposes collaborative work as a method of research and reflection. In the environment of leisure and entertainment, students will have to make recommendations to their classmates in the fields of audiovisual, music, games and reading, all collected in a presentation that, at the end of the process, they will have to expose; therefore, the proposal also works its oral and written expression. The goal of this teaching unit is for students to take the Catalan language into account in their free time and to acquire the habit of being consumers of this language as well as producers.
Idioma: other
URI : http://hdl.handle.net/10637/13906
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Catala_Estopañan_2022.pdf2,96 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.