Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13846
Título : La didàctica de l'expressió escrita en català a les aules de secundària d'Osona i el Berguedà
Autor : Arboix Deitg, Aina.
Materias: Catalán en la enseñanza.Expresión escrita.Enseñanza secundaria.Català en l'ensenyament.Expressió escrita.Ensenyament secundari.
Fecha de publicación : 2-sep-2022
Resumen : Com és el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’expressió escrita en català? Aquest estudi d’investigació qualitatiu busca conèixer la didàctica en la composició de textos que els docents de català apliquen a l’alumnat de 2n cicle de l’ESO de les comarques d’Osona i el Berguedà. S’ha entrevistat a docents de 3r i 4t d’ESO sobre les tècniques, metodologies i recursos que utilitzen i les dificultats que es troben en aquest procés d’ensenyament-aprenentatge de l’escriptura en la llengua catalana. Els resultats han demostrat que l’expressió escrita és una dimensió molt present a les aules i que s’ensenya de maneres molt diverses, sobretot pel que fa a les metodologies, els recursos que s’utilitzen i l’ensenyament del procés d’escriptura. Tot i així els elements principals d’aquest procés, com ara l’explicació de les tipologies textuals, la consideració del context en el procés d’escriptura i la correcció de la cohesió, coherència i adequació, a més de l’ortografia, són trets comuns en totes les aules.

¿Cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita en catalán? Este estudio de investigación cualitativo busca conocer la didáctica en la composición de textos que los docentes de catalán aplican al alumnado de 2.º ciclo de la ESO de las comarcas de Osona y el Berguedà. Se ha entrevistado a docentes de 3.º y 4.º de ESO sobre las técnicas, metodologías o recursos que utilizan y las dificultades que se encuentran en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura en la lengua catalana. Los resultados han demostrado que la expresión escrita es una dimensión muy presente en las aulas y que se enseña de maneras muy variadas, sobre todo en lo que se refiere a las metodologías, los recursos que se utilizan y la enseñanza del proceso de escritura. Aun así los elementos principales como es la explicación de las tipologías textuales, la consideración del contexto en el proceso de escritura y la corrección de la cohesión, coherencia y adecuación, además de la ortografía, son rasgos comunes en todas las aulas.
URI : http://hdl.handle.net/10637/13846
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Didactica_Arboix_2022.pdf1,95 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.