Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10637/13729

El problema del disseny en la proposta darwinista : una visió històrica


Thumbnail

See/Open:
 Problema_Catala_TDLSCDB_2021.pdf
1,32 MB
Adobe PDF
Title: El problema del disseny en la proposta darwinista : una visió històrica
Authors : Catalá Gorgues, Jesús Ignacio
Keywords: Darwin, Charles Robert, 1809-1882Darwin, Charles Robert, 1809-1882Finalidad.Teleology.Religión y ciencia.Evolution.Religion and science.Evolucionismo.
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Citation: Catalá Gorgues, J.I. (2021). El problema del disseny en la proposta darwinista : una visió històrica. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, n. 71 (jun.), pp. 23-28. DOI: https://doi.org/10.2436/20.1501.02.197
Abstract: El disseny ha estat el tema d’una controvèrsia omnipresent abans i després de les teories darwinistes. Un disseny providencial, arrelat amb força en les tradicions intel·lectuals clàssica i cristiana, havia definit la manera d’interpretar el món natural, en clau de la creació per la mà divina. Oposar-se a l’argument del disseny fou el major problema per admetre la proposta de Darwin, més enllà de les discussions al voltant de l’evolució com a fet. I el mateix Darwin, malgrat el seu ferm compromís amb l’alternativa basada en la selecció natural, mostrà preocupació a l’hora d’enfrontar-se al poder explicatiu del disseny. Algunes visions molt difoses de la contribució darwinista han produït una comprensió errada d’aquest problema, tot configurant una interpretació esbiaixada de la biografia de Darwin que redueix els relats històrics a una explicació justificativa de la visió del món que és ara dominant.

Design was the subject of a pervasive controversy before and after the development of Darwinian theories. Deeply rooted in the classical and Christian intellectual traditions, a providential design had traditionally defined the way of interpreting the natural world as created by the divine hand. Challenging this statement was arguably the greatest problem to admit Darwin’s proposal, beyond the discussions about the factuality of evolution. Despite his firm commitment with an alternative argument based on natural selection, Darwin himself showed his worries confronting the explanatory power of design. Some popularized views of Darwin’s contribution have stimulated a wrong understanding of this problem, configuring a biased interpretation of Darwin’s biography that reduces the historical narratives to a justifying account of the present-day dominant worldview.
Description: Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://raco.cat/index.php/TreballsSCBiologia/article/view/392213/485446
URI: http://hdl.handle.net/10637/13729
Rights : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
ISSN: 0212-3037
2013-9802 (Electrónico)
Issue Date: 1-Jun-2021
Center : Universidad Cardenal Herrera-CEU
Appears in Collections:Dpto. Humanidades

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.