Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13729
Título : El problema del disseny en la proposta darwinista : una visió històrica
Autor : Catalá Gorgues, Jesús Ignacio.
Materias: Darwin, Charles Robert, 1809-1882Darwin, Charles Robert, 1809-1882Finalidad.Teleology.Religión y ciencia.Evolution.Religion and science.Evolucionismo.
Fecha de publicación : 1-jun-2021
Editorial : Institut d'Estudis Catalans
Citación : Catalá Gorgues, J.I. (2021). El problema del disseny en la proposta darwinista : una visió històrica. Treballs de la Societat Catalana de Biologia, n. 71 (jun.), pp. 23-28. DOI: https://doi.org/10.2436/20.1501.02.197
Resumen : El disseny ha estat el tema d’una controvèrsia omnipresent abans i després de les teories darwinistes. Un disseny providencial, arrelat amb força en les tradicions intel·lectuals clàssica i cristiana, havia definit la manera d’interpretar el món natural, en clau de la creació per la mà divina. Oposar-se a l’argument del disseny fou el major problema per admetre la proposta de Darwin, més enllà de les discussions al voltant de l’evolució com a fet. I el mateix Darwin, malgrat el seu ferm compromís amb l’alternativa basada en la selecció natural, mostrà preocupació a l’hora d’enfrontar-se al poder explicatiu del disseny. Algunes visions molt difoses de la contribució darwinista han produït una comprensió errada d’aquest problema, tot configurant una interpretació esbiaixada de la biografia de Darwin que redueix els relats històrics a una explicació justificativa de la visió del món que és ara dominant.

Design was the subject of a pervasive controversy before and after the development of Darwinian theories. Deeply rooted in the classical and Christian intellectual traditions, a providential design had traditionally defined the way of interpreting the natural world as created by the divine hand. Challenging this statement was arguably the greatest problem to admit Darwin’s proposal, beyond the discussions about the factuality of evolution. Despite his firm commitment with an alternative argument based on natural selection, Darwin himself showed his worries confronting the explanatory power of design. Some popularized views of Darwin’s contribution have stimulated a wrong understanding of this problem, configuring a biased interpretation of Darwin’s biography that reduces the historical narratives to a justifying account of the present-day dominant worldview.
Descripción : Este artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://raco.cat/index.php/TreballsSCBiologia/article/view/392213/485446
URI : http://hdl.handle.net/10637/13729
Derechos: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
ISSN : 0212-3037
2013-9802 (Electrónico)
Aparece en las colecciones: Dpto. Humanidades

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Problema_Catala_TDLSCDB_2021.pdf1,32 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.