Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13511
Título : La Renda Bàsica Universal: marc teòric i pràctic de l'eïna que busca acabar amb la pobresa i la desigualtat
Autor : Vallès López, Roger.
Materias: Desigualdad social.Pobreza.Renta básica.Desigualtat social.Pobresa.Renda bàsica.
Fecha de publicación : 1-jul-2021
Resumen : Aquest TFG té l’objectiu de definir i permetre comprendre el concepte de la Renda Universal Bàsica. Per a tal propòsit, s’ha presentat un marc teòric així com s’han analitzat estudis empírics sobre la seva aplicació a nivell pràctic. També s’han inclòs en aquest TFG els debats sobre el seu finançament i la implementació a escala mundial.
URI : http://hdl.handle.net/10637/13511
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Renda_Valles_2021.pdf1,18 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.