Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/13502
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.creatorRuz Aranguren, Michelle Fabiola.-
dc.date2021-
dc.date.accessioned2022-03-14T19:24:27Z-
dc.date.available2022-03-14T19:24:27Z-
dc.date.issued2021-07-01-
dc.identifier.other000000726088-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/13502-
dc.description.abstractLes migracions són un procés rellevant en la història que afecta un important nombre de persones. Aquest complex fenomen comprèn un factor de risc psicopatològic per desenvolupar trastorns mentals en les persones que experimenten, a l'ésser un procés capaç de generar alts nivells d'estrès, amenaçant la capacitat d'adaptació de l'individu. Aquest treball té com a objecte descriure i especificar la relació entre la migració i certs quadres psicopatològics, així com els diferents factors de risc i de protecció per a la salut mental dels migrants. Per a això, es realitza una aproximació teòrica, des d'una revisió no sistemàtica de diferents estudis i treballs científics en relació amb la temàtica. Gràcies a això, vam poder referenciar les simptomatologies més prevalents i la seva expressió en la població migrant, com ho són l'ansietat i la depressió, entre d'altres, així com altres quadres més específics dels migrants, com el Dol migratori i el Síndrome d'Ulisses. Es tracta d'una temàtica de vital importància, i donada la rellevància de la migració i les seves conseqüències, ressaltem la urgència de realitzar més investigacions sobre el tema, en pro a prendre consciència dels efectes que aquest fenomen pot crear a la salut mental dels migrants i en la salut pública de país receptor.es_ES
dc.description.abstractLas migraciones son un proceso relevante en la historia que afecta a un importante número de personas. Este complejo fenómeno comprende un factor de riesgo psicopatológico para desarrollar trastornos mentales en quienes lo experimentan, al ser un proceso capaz de generar altos niveles de estrés, amenazando la capacidad de adaptación del individuo. Este trabajo tiene como objeto describir y especificar la relación entre la migración y ciertos cuadros psicopatológicos, así como los distintos factores de riesgo y de protección para la salud mental de los migrantes. Para ello, se realiza una aproximación teórica, desde una revisión no sistemática de distintos estudios y trabajos científicos en relación con la temática. Gracias a esto, pudimos referenciar las sintomatologías más prevalentes y su expresión en la población migrante, como son la ansiedad y la depresión, entre otros, así como otros cuadros más específicos de los migrantes, como el Duelo migratorio y el Síndrome de Ulises. Se trata de una temática de vital importancia, y dada la relevancia de la migración y sus consecuencias, resaltamos la urgencia de realizar más investigaciones acerca del tema, para tomar conciencia de los efectos que tal fenómeno puede provocar en la salud mental de los migrantes y en la salud pública del país receptor.-
dc.description.abstractMigrations are a relevant process in history that affect a significant number of people. This complex phenomenon comprises a psychopathological risk factor for developing mental disorders in those who experience it, as it is a process capable of generating high levels of stress, threatening the individual's ability to adapt. This work aims to describe and specify the relationship between migration and certain psychopathological conditions, as well as the different risk and protective factors for the mental health of migrants. For this, we apply a theoretical approach, from a non-systematic review of different studies and scientific works in relation to the subject. Thanks to this, we were able to reference the most prevalent symptoms and their expression in the migrant population, such as anxiety and depression, among others, as well as other more specific syndromes of migrants, such as the Migratory grief and Ulysses syndrome. It is a matter of vital importance, and given the relevance of migration and its consequences, we highlight the urgency of conducting more research on the subject, in order to become aware of the effects that such a phenomenon can create on the mental health of migrant people and the public health of the recipient country.-
dc.format.extent74 p.-
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectSalud mentales_ES
dc.subjectMigranteses_ES
dc.subjectPsicopatologíaes_ES
dc.subjectSalut mentales_ES
dc.subjectMigrantses_ES
dc.subjectPsicopatologiaes_ES
dc.titleMigración y salud mental: psicopatología y síndromeses_ES
dc.typeTrabajos fin de Gradoes_ES
dc.contributor.directorÁlvarez Segura, Mar.-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Migracion_Ruz_2021.pdf670,56 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.