Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12715
Título : TDAH en población infantojuvenil con antecedentes de prematuridad: una revisión sistemática
Autor : Gandarillas Cortés del Valle, Alicia
Materias: Trastornos por déficit de atención con hiperactividad en los niñosTrastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat en els infants
Fecha de publicación : 6-may-2021
Descripción : Objectiu. La prematuritat és una problemàtica actual i freqüent. Els nens nascuts prematurament registren un major risc de presentar trastorns del neurodesenvolupament, entre els quals el més comú és el TDAH. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer si existeix un perfil de TDAH característic de la població infantojuvenil amb antecedents de prematuritat. Mètode. S’ha realitzat una revisió sistemàtica a partir d’una mostra de 18 estudis observacionals, publicats entre 2015 i 2020, seleccionats utilitzant les bases de dades PubMed, PsycINFO, Scopus i Web Of Science. Resultats. Els menors amb antecedents de prematuritat presenten major simptomatologia TDAH que els seus iguals nascuts a terme. A més, tot i que no es pot confirmar l’existència d’un perfil de TDAH característic de la població prematura, s’ha registrat un major nombre d’estudis que coincideixen que la presentació de TDAH predominantment inatenta és la més prevalent en el grup amb antecedents de prematuritat. Això sembla trobar la seva explicació en les alteracions neurològiques que pateixen a causa del naixement prematur, que provoquen dificultats en el seu funcionament executiu. Diversos estudis indiquen que les funcions cognitives més afectades en aquests menors són la memòria de treball i l’atenció. Conclusions. És important seguir investigant en aquest aspecte per millorar la formació dels professionals que treballen amb aquests menors i innovar en les tècniques d’avaluació que es proposen, per tal de detectar de manera més precoç els casos de TDAH i poder començar la intervenció a edats primerenques.
URI : http://hdl.handle.net/10637/12715
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TDAH_Gandarillas_2021.pdf814,69 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.