Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12704
Título : Emoción y personalidad: fundamentos tomistas de la "appraisal theory" de Magda B. Arnold
Autor : Navarro Morales, Pablo Y.
Materias: Tomás de Aquino, Santo, 1225?-1274Tomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274EmocionesPersonalidadTomismoEmocionsPersonalitatTomisme
Fecha de publicación : 4-dic-2019
Resumen : En aquest treball ens hem proposat demostra l influencia de que la filosofia de sant Tomás d’ Aquino, especialment el seu Tractat sobre l home i el Tractat de las passions, han tingut sobre la coneguda Teoria del appraisal de la psicòloga Magda Arnold. Si bé és cert que als primers anys de la carrera acadèmica de l’Arnold semblava desconèixer l’ Aquinate, la trobada amb Gasson, qui li faria veure les similituds del seus postulats amb els del Doctor Humanitatis, fou un abans i un després, como ella va reconèixer, a la seva tasca especulativa. L’influencia més important es la que te la teoria dels sentits interns, especialment la cogitativa, de la doctrina aristotèlic-tomista. L’ appraisal d’ Arnold no seria altre cosa que un judici sensitiu de tipus valoratiu elaborat per la cogitativa i que origina la passió en terminologia tomista, emoció en Arnold. També la classificació d 11 passions, per Arnold, bàsiques, es corresponen amb els 11 gèneres de passions tomistes. Per últim, també la crida a la perfecció en la imitació de Crist es incorporat per Arnold sota el nom d’auto-ideal (self-ideal). Aquest últim aspecte, que concerneix més al àmbit de la personalitat i no tant de la psicologia de les emocions, serà discutit al capítol corresponent.
URI : http://hdl.handle.net/10637/12704
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Emocion_Navarro_2019.pdf503,18 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.