Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12702
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Facultat de Ciències Socials-
dc.creatorSubirà Ribas, Carles-
dc.date.accessioned2021-05-28T13:05:42Z-
dc.date.available2021-05-28T13:05:42Z-
dc.date.issued2019-12-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/12702-
dc.description.abstractEl present Treball Final de Grau té com a finalitat l’anàlisi i l’estudi de l’extensió del Dret administratiu —concretament, la LCSP— a subjectes la naturalesa jurídica dels quals té caràcter privat. Aquesta anàlisi serà feta per mitjà de l’estudi de subjectes concrets: partits polítics, sindicats, patronals i Cambres de Comerç; a fi de comprendre per què els aplica el Dret administratiu.-
dc.subjectDerecho administrativoes_ES
dc.subjectContratos administrativoses_ES
dc.subjectDerecho comunitarioes_ES
dc.subjectDret administratiues_ES
dc.subjectContractes administratiuses_ES
dc.subjectDret comunitaries_ES
dc.titleLa aplicación de la LCSP a personas jurídicas privadases_ES
dc.typeTrabajos fin de Gradoes_ES
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aplicacion_Subira_2019.pdf467,96 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.