Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12701
Título : Blacketter: evolución de la tipografía gótica desde el nacismo hasta el trap
Autor : Varela Sánchez, Cristina
Materias: TipografíaComposición tipográficaMateria  HistoriaTipografiaComposició tipogràficaHistòria
Fecha de publicación : 16-dic-2019
Resumen : El present treball d’investigació analitza l’evolució de la tipografia gòtica o blackletter al llarg de la història, des dels seus orígens a mà al segle XI-XII, passant per la seva aplicació a la propaganda nazi i la recent reaparició a la cultura musical del pop i del trap. En primer lloc, el marc teòric es centra en la història de la tipografia, fent especial èmfasi a l’aparició de l’escriptura gòtica, així com el seu ús durant la Segona Guerra Mundial per part del règim nazi. A continuació, s’estudien diferents subcultures, algunes d’elles molt presents en l’actualitat, les quals han adoptat la blackletter com a símbol dels seus respectius moviments urbans. En segon lloc, la part pràctica es basa en la comparació de les associacions de la blackletter per part d’individus de la Generació X i de la Generació Y, per a respondre la pregunta: ha canviat la concepció de la tipografia gòtica després de la recent comercialització?
URI : http://hdl.handle.net/10637/12701
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Blackletter_Varela_2019.pdf11,49 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.