Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/12698
Título : CLIL en educación primaria: propuesta para 5º de primaria
Autor : Carmona López, Natàlia
Materias: Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjerasEducación primariaAprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeresEducació primària
Fecha de publicación : 12-dic-2019
Resumen : Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu aprofundir de manera conceptual en l'enfocament de Content and Language Integrated Learning (CLIL). En primer lloc i a partir d'un marc teòric, es defineix el concepte de CLIL i es fa una visió en el temps per a així poder veure la seva evolució. A continuació, es defineixen els seus fonaments i la necessitat trobada en la societat actual. Per a contextualitzar l'enfocament, es presenta el marc de referència europeu on es defineixen els objectius, horaris, matèries impartides, avaluació, currículum i terminologia. D'altra banda, es presenta la metodologia pròpia de CLIL i els aspectes més concrets d'aquest en relació a l'Educació Primària, definint els agents partícips. Finalment, es poden trobar un seguit d'aspectes a tenir en compte en el moment de planificar una unitat didàctica en la qual se segueixi la metodologia CLIL. A partir del desenvolupament d'aquesta primera part, es presenta una proposta d'unitat didàctica de Ciències Socials per a 5è de Primària.
URI : http://hdl.handle.net/10637/12698
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
CLIL_Carmona_2019.pdf6,9 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.