Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11629
Título : La Libertad, ¿indeterminación o donación? : el fundamento ontológico del libre albedrío a partir de la Escuela Tomista de Barcelona
Autor : Prevosti Vives, Xavier
Materias: LlibertatLliure albir i determinismeTomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274LibertadLibre albedrío y determinismoTomás de Aquino, Santo, 1225?-1274FreedomFree willThomas Aquinas
Fecha de publicación : 29-jun-2017
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : El concepte de lliure albir que trobem en l’obra de sant Tomàs d’Aquino, a partir de la seva comprensió metafísica de l’ésser segons l’Escola Tomista de Barcelona, ens duu a pensar la llibertat en tant que tal, segons l’analogia de proporcionalitat, com aquella immanència del fi per la qual l’actualitat i perfecció d’ésser d’un subjecte de naturalesa intel·lectual es comunica i difon a sí mateix a mode d’autodonació d’amor. La perfecció ontològica de la llibertat és participada diversament segons els graus de perfecció dels vivents intel·lectuals, des de Déu fins l’home. En l’home el lliure albir rep del necessari i conscient apetit natural de la voluntat al bé el seu fonament i arrel a mode de llibertat eminent o «superllibertat».

El concepto de libre albedrío que encontramos en la obra de santo Tomás de Aquino, a partir de su comprensión metafísica del ser según la interpretación de la Escuela Tomista de Barcelona, nos conduce a pensar la libertad en cuanto tal, según analogía de proporcionalidad, como aquella inmanencia del fin por la que la actualidad y perfección de ser en un sujeto de naturaleza intelectual se comunica y difunde a sí mismo a modo de autodonación de amor. La perfección ontológica de la libertad es participada diversamente según los grados de perfección de los vivientes intelectuales, desde Dios hasta el hombre. En el hombre el libre albedrío recibe del necesario y consciente apetito natural de la voluntad al bien su fundamento y su raíz a modo de libertad eminente o «superlibertad».

The concept of free-will that we find in Saint Thomas Aquinas work based on his metaphysic comprehension of being, according to the interpretation done by the Thomistic School of Barcelona, leads us to think about liberty as such, in accordance with proportional analogy, as that imminence of the end by which the actuality and perfection of the being in a subject of intellectual intelligence communicates and diffuses himself as autodonation of love. Ontological perfection of liberty is participated diversely according to living intellectual’s grades of perfection, from God to mankind. In mankind, free-will receives, the necessary and conscience natural desire of will of good, its basis and root as eminent liberty or super-liberty.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11629
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Libertad_Prevosti_UAOTesis_2017.pdf2,1 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons