Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11626
Título : La relación de orden entre la política y la economía : fundamentos de la prioridad de la política sobre la economía
Autor : Vittar Marteau, Pablo Federico
Materias: EconomiaPolíticaGlobalitzacióDoctrina social de l'Església CatòlicaEconomíaPolíticaMateria  GlobalizaciónDoctrina social de la Iglesia CatólicaPoliticsEconomicsGlobalizationSocial doctrine of the Church
Fecha de publicación : 30-jun-2017
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : L'objectiu d'aquesta tesi es circumscriu a reconèixer i analitzar les raons que fonamenten la relació de prioritat de la Política sobre l'Economia i les possibles conseqüències de l'alteració de tal primacia. En primer lloc s'analitza la relació entre Política i Economia en el marc de les tres línies de pensament considerades fonamentals pel seu caràcter històric configurador: clàssica, liberal i marxista. A continuació, es profunditza en els principis de la Doctrina Social de l'Església, especialment la dignitat de la persona, el bé comú, la subsidiarietat i la solidaritat. Després, es tracta especialment el cas de l'Argentina a la dècada dels 90, situació caracteritzada pel seguiment dels lineaments del consens de Washington, a fi de mostrar las conseqüències localitzades de la globalització tant a nivell social com personal. Per això ha estat necessari caracteritzar el context en termes d'un procés que va des del colonialisme a la globalització. Finalment, i com a conseqüència de l'anàlisi de la relació entre Política i Economia, conclourem que es fa manifesta la necessitat d'una redefinició de la Política fundada en els principis de la Doctrina Social de l'Església, segons la qual la Política justifica la seva existència des de la finalitat ètica i moral que es fa palesa en la seva orientació cap al bé comú.

El objetivo de esta tesis se circunscribe a reconocer y analizar las razones que fundamentan la relación de prioridad de la Política sobre la Economía y las posibles consecuencias de la alteración de esa primacía. En primer lugar se analiza la relación entre Política y Economía en el marco de las tres líneas de pensamiento consideradas fundamentales por su carácter histórico configurador: clásica, liberal y marxista. A continuación, se profundizan los principios de la Doctrina Social de la Iglesia especialmente: la dignidad de la persona, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Luego, se trata especialmente el caso de Argentina en la década del 90, situación caracterizada por el seguimiento de los lineamientos del consenso de Washington, con el fin de mostrar las consecuencias localizadas de la globalización tanto a nivel social como personal. Para ello fue necesario caracterizar el contexto en términos de un proceso que va desde el colonialismo a la globalización. Finalmente, y como consecuencia del análisis de la relación entre Política y Economía, concluiremos que se hace manifiesta la necesidad de una redefinición de la Política fundada en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, según la cual la Política justifica su existencia desde la finalidad ética y moral que se evidencia en su orientación al logro del bien común.

The objective of this thesis is to recognize and analyze the reasons behind the relationship of priority of Politics over Economy, and the possible consequences of the alteration of this primacy. Firstly, the relationship between Politics and Economics is analyzed in the framework of the three lines of thought which are considered fundamental by their historical character: the classical, liberal and Marxist thoughts. The principles behind the Social Doctrine of the Church are then explored: in particular, the dignity of the person, the common good, subsidiarity and solidarity. Finally, we study the case of Argentina in the 1990s, a situation characterized by the guidelines of the Washington Consensus, to show the localized consequences of globalization both socially and individually. It was necessary to characterize the context in terms of a process that goes from colonialism to globalization. As a result of the analysis, we concluded that there is a necessity for a redefinition of politics based on the principles of the Social Doctrine of the Church, according to which Politics justifies its existence from the Ethical and moral purpose that is evident in its orientation to the achievement of the common good.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11626
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Relacion_Vittar_UAOTesis_2017.pdf1,38 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons