Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11622
Título : La imagen del mundo en la literatura de Robert Hugh Benson : interacción entre espíritu y materia
Autor : Gómez Moyano, Sergio
Materias: MetafísicaEpistemologiaBenson, Robert Hugh, 1871-1914LiteraturaEpistemología
Fecha de publicación : 29-ene-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : Aquesta investigació té com a objectiu rescatar el pensament de Robert Hugh Benson i donar-li una estructura conceptual coherent, amb la intenció de fer sorgir la seva imatge del món, mitjançant l’estudi dels conceptes de materia i esperit en les seves obres. En aquesta imatge allò espiritual precedeix i domina allò material. Aquesta interacció pren formes diferents en funció dels aspectes del món en què es produeix. La descripció del món i de l’èsser humà, de la ciència i de la política a les obres d’aquest autor té el seu nucli fonamental d’interpretació en aquests conceptes.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11622
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Imagen_Gomez_UAOTesis_2015.pdf10,65 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons