Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11600
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorPrats Salmurri, Federico-
dc.date.accessioned2017-11-03T11:20:00Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:42Z-
dc.date.available2017-11-03T11:20:00Z-
dc.date.available2020-07-09T11:01:42Z-
dc.date.issued2017-07-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11600-
dc.description.abstractAquest estudi examina la relació entre la formació financera dels directius catalans durant la dècada 2006-2015 i el rendiment de les empreses en que col.laboren, concluint sobre si hi ha alguna relació entre coneixements financers dels seus directius i el progrés de les empreses durant el període analitzat. També presenta un dibuix amb l'oferta econòmica actual a Catalunya i les principals ajudes existents per cursar aquests estudis. Per a l'anàlisi es parteix d'un resum de la principal literatura per diversos autors i localitzacions fins a la data, on s'observa que la discussió no és pacífica i que hi ha poques referències pel període i marc geogràfic analitzat. Posteriorment es sintetitza la oferta de formació econòmica financera a Catalunya, així com els principals ajuts existents, bàsicament en forma de beques, subvencions o préstecs. A continuació es realitza una profunda anàlisi empírica on s’estableix una mostra de les 500 principals pimes catalanes del 2006 i s’observa la seva evolució durant la dècada analitzada, tractant de trobar si existeix una relació lineal entre la titulació dels directius i l'evolució de les empreses durant el període analitzat.en_US
dc.description.abstractEl presente estudio analiza la relación entre la formación financiera de los directivos catalanes durante el decenio 2006 – 2015 y el desempeño de las empresas en que colaboran, concluyendo sobre si existe alguna relación entre conocimientos financieros de sus directivos y la marcha de las empresas durante el periodo analizado. También se presenta un croquis con la oferta financiera actual en Catalunya y las principales ayudas para cursar este tipo de estudios. Para el análisis se parte de un resumen de la principal literatura a la fecha por diversos autores y localizaciones, donde se observa que la discusión no es pacífica y que existen pocas referencias para el periodo y marco geográfico analizado. Posteriormente se sintetiza la oferta formativa reglada económico financiera en Cataluña, así como las principales ayudas, la mayoría en forma de becas, subvenciones o préstamos, existentes. A continuación se realiza un profundo análisis empírico donde se establece una muestra de las principales 500 PYMES catalanas de 2006 y se analiza su evolución durante el decenio, tratando de buscar si existe una relación lineal entre la titulación de sus directivos y la evolución de las empresas durante el periodo analizado.en_US
dc.description.abstractThis study examines the relationship between the catalonian board of directors and CEO’s graduate knowledge during the decade 2006-2015 and the performance of the companies where they colaborate, concluding on whether there is any relationship between financial expertise of its managers and the progress of the companies during the period analysed. It also presents a sketch with the current graduate financial offer in Catalonia and the main scholarships for such studies. Analysis begins with a summary of the main literature to date by different authors and locations, where it is observed that the discussion is not peaceful and that there are few references for the period and geographical framework analyzed. Subsequently the formal financial and economic training offer in Catalonia is synthesized, as well as the main aid, mostly in the form of scholarships, grants, or loans. Subsequently is an in-depth empirical analysis establishing a sample of the main 2006 catalonian 500 SMEs and its evolution during the decade, trying to find if there is a linear relationship between the degree of its directors and the evolution of enterprises during the period analysed.en_US
dc.format.extent314 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectFinances-
dc.subjectEducació superior-
dc.subjectLideratge-
dc.subjectPetita i mitjana empresa-
dc.subjectCatalunya-
dc.subjectTesis doctorals-
dc.subjectFinanzas-
dc.subjectEducación superior-
dc.subjectLiderazgo-
dc.subjectPequeña y mediana empresa-
dc.subjectCataluña-
dc.subjectTesis doctorales-
dc.titleNivel de formación financiera de los directivos de las pymes catalanas y su éxito empresarial en el decenio (2006-2015)en_US
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc65en_US
dc.embargo.termscapen_US
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorRipoll Alcón, Joan-
dc.email.authorsendemailtrueen_US
dc.email.authoremailshowfalseen_US
dc.email.authoremailfpratss@uao.esen_US
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Nivel_Prats_UAOTesis_2017.pdf6,2 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons