Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11596
Título : Mercat de treball i persones amb discapacitat. La integració laboral de les persones amb discapacitat en el context econòmic i social de l’inici del segle XXI
Autor : Rallo Arnau, Enric
Materias: Mercat de treballPersones amb discapacitatIntegració laboralEmpresesMercado de trabajoPersonas con discapacidadIntegración laboralMateria  Empresas
Fecha de publicación : 19-dic-2014
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : La present tesi doctoral analitza la situació del col·lectiu de persones amb discapacitat en els inicis del segle XXI i l’entorn que el condiciona per a la seva integració laboral a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Es considera l’evolució del col·lectiu en les últimes dècades amb els canvis normatius i legals que l’hi han donat suport per aconseguir aquesta integració. L’experiència del passat i els condicionants del present, han de permetre el desenvolupament d’accions per tal de fer arribar als empresaris el missatge de la importància de la seva col·laboració per assolir aquest objectiu.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11596
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Mercat_Rallo_UAOTesis_2014.pdf8,75 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.