Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11593
Título : La diplomatura en Infermeria a Catalunya. Inici i final del títol universitari
Autor : Martínez Espinosa, Valentí
Materias: InfermeriaDiplomatura universitàriaCatalunyaEnfermeriaDiplomatura universitariaCataluñaNurseryUniversity degreeCatalonia
Fecha de publicación : 16-may-2014
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : Tesi doctoral centrada en l’anàlisi i l’evolució de la Diplomatura en Infermeria a Catalunya d’ençà de 1990 i fins al moment que s’extingeix. L’objectiu de la recerca és avaluar la implantació i el desenvolupament dels estudis superiors d’infermeria en el context de la Catalunya autonòmica (1980-2012) i les seves polítiques de descentralització acadèmica i institucional. Atesa la incidència sanitària, social i econòmica de la infermeria i la seva repercussió en la formació professional, se n’examina la implantació a les diferents universitats catalanes a partir de les respectives escoles universitàries d’infermeria, el model formatiu, teòric i pràctic, i l’evolució del mapa de l’oferta i la demanda fins a la implantació del Grau d’Infermeria.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11593
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diplomatura_Martinez_UAOTesis_2014.pdf2,78 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons