Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11591
Título : El servei d'esports universitari. El cas de Catalunya 2002-2007
Autor : Requesens Pallerola, Anna
Materias: Educació superiorServei d'esportsEducación superiorServicio de deportes
Fecha de publicación : 29-nov-2011
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : Objectiu: analitzar l’organització i gestió dels serveis d’esports de les universitats a Catalunya durant el període 2002-2007 des de dos perspectives. En primer lloc des d’una vessant organitzativa i de participació i en segons lloc des d’una vessant econòmica. Mètode: la primera part s’ha analitzat a través d’una enquesta on es reflecteixen els recursos humans, les instal·lacions i els usuaris del servei d’esports. La segona part s’ha analitzat a través d’una model econòmic que resumeix els ingressos, les despeses i les Inversions en aquest període. Resultats: de les 11 universitats de Catalunya han participat en l’estudi un total de 10. Els resultats han donat una visió històrica de l’organització i gestió dels serveis d’esports. Conclusions: A partir d’aquestes dades es proposa una reflexió sobre el model esportiu universitari a Catalunya per tal de definir el paper exacte de l’esport en tota la seva dimensió respecte els estudiants universitaris i el paper que han de tenir les administracions.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11591
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Servei_Requesens_UAOTesis_2011.pdf5,63 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons