Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11585
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorSales Pardo, Xavier-
dc.date.accessioned2011-04-12T18:51:51Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:32Z-
dc.date.available2008-03-25-
dc.date.available2020-07-09T11:01:32Z-
dc.date.issued2004-07-07-
dc.date.submitted2008-03-25-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11585-
dc.description.abstractLa tesis analitza l'expansió cap el sector públic de les formes de gestió de sector privat d'organització d'empreses i té com a hipòtesi central que l'expansió del model gerencial -introduït al món local per la Llei d'organització Comarcal de Catalunya a l'any 1987- en una zona especialment favorable de la gestió pública com els consorcis públics locals, és molt més limitada del que cabia esperar a partir del discurs predominant. <br/><br/>És plantegen com a subhipòtesis demostrar una més gran acceptació en aquells consorci els quals, primerament, tenen per objecte la realització de serveis susceptibles de prestació per part d'empreses privades, en segona lloc, aquells en que participa la Generalitat de Catalunya i finalment, aquells de més recent creació. <br/><br/>La tesis esta estructurada en tres parts. La primera part realitza una conceptualització de l'objecte d'estudi, analitzant el corpus teòric que anima l'expansió del nou model gerencial, les funcions de la direcció i les funcions executives locals a Catalunya.<br/><br/>La segona part esta dedicada a l'estudi i coneixement de la realitat dels 173 consorcis locals actius a Catalunya, estatutària i empíricament, necessari per la demostració de la hipòtesi. <br/><br/>La tercera part recull impacte del model sobre els ens analitzats i conclou que tot i que el discurs dominant de la Nova Gestió Pública impregna (90%) la organització dels ens locals, la realitat demostra també de facto que el model gerencial real i efectiu és minoritari (23%) i per tant aquestes figures modernitzadores no han tingut l'èxit esperat, demostrant una desintonia entre l'acceptació ideològica del model i la seva presencia real. <br/><br/>S'adjunta finalment un apèndix documental amb les taules d'estructuració de la informació obtinguda, persones entrevistades, models, etc..., i la bibliografia de referència utilitzada.cat
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocat-
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectAdministració pública-
dc.subjectAdministración local-
dc.subjectAdministració local-
dc.subjectCatalunya-
dc.subjectAdministración pública-
dc.subjectCataluña-
dc.titleEl gerencialisme en la gestió de serveis públics. La realitat del model gerencial al consorcis públics locals de Catalunya-
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.-
dc.subject.udc342cat
dc.subject.udc65cat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccesscat
dc.contributor.directorEscolà, Marc B.-
dc.email.authoremailshowfalse-
dc.email.authoremailfsalesp@uao.es-
dc.local.notesmbescola@uao.es-
dc.identifier.dlB.19835-2008-
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Gerencialisme_Sales_UAOTesis_2004.pdf1,58 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.