Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11584
Título : El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009)
Autor : Bonilla Quijada, Rocío
Materias: Comerç internacionalCompetència econòmica internacionalValor (Economia)EspanyaComercio internacionalCompetencia económica internacionalValor (Economía)Materia  España
Fecha de publicación : 22-jun-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : El creixent pes de les xarxes globals de producció té profundes implicacions en l'anàlisi i la interpretació dels fluxos comercials internacionals, el posicionament competitiu dels països i la distribució internacional de l'activitat i l'ocupació. Aquesta tesi analitza, en la Primera Part, aquestes noves realitats, examinant com i a on es genera el valor afegit al llarg de les cadenes globals de valor. S’analitzen els esforços per formular conceptes i indicadors que reflecteixin del comerç en valor afegit, així com les significatives diferències entre aquests nous enfocaments i els tradicionals i les seves implicacions. La Segona part porta a terme una investigació empírica basada en l'explotació de la base de dades TiVA de l'OECD-WTO amb l'objectiu d'examinar com es veuen modulats importants aspectes de l'anàlisi del posicionament competitiu de l'economia espanyola des de 1995 fins 2009 en introduir els nous indicadors i dimensions que propicien els enfocaments del comerç en valor afegit.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11584
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Impacto_Bonilla_UAOTesis_2015.pdf5,16 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons