Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11582
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.creatorMartí i Masana, Guillem-
dc.date.accessioned2016-11-30T11:36:28Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:01:30Z-
dc.date.available2016-11-30T11:36:28Z-
dc.date.available2020-07-09T11:01:30Z-
dc.date.issued2016-07-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11582-
dc.description.abstractAquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de qualificació de risc, el model ESG Audit ofereix una escala de qualificació alfabètica que permet resumir una gran quantitat d'informació. Ara per ara, aquesta informació s'ofereix en format qualitatiu i obliga als analistes a llegir extensos informes de RSC dissenyats per les empreses com a eina de comunicació corporativa. Amb la voluntat de demostrar que la relació de l’empresa amb el seu entorn, té rellevància més enllà del màrqueting, aquest estudi es fonamenta en la ESG, un concepte de base analítica que facilita la identificació del seu valor comptable. Així s'aconsegueix demostrar que mantenir una bona relació amb l'entorn no és una qüestió filantròpica, sinó que té una gran influencia en la consecució deis objectius de l'empresa.en_US
dc.description.abstractEsta tesis doctoral propone un modelo de ráting para valorar la relación de las empresas con su entorno de una forma objetiva, contrastable, cuantificable y comparable. Inspirado en los usados por las agencias de calificación de riesgo, el modelo ESG Audit ofrece una escala de calificación alfabética que permite resumir una gran cantidad de información. Por ahora, esta información se ofrece en formato cualitativo y obliga a sus analistas a leer extensos informes de RSC diseñados por las empresas como herramienta de comunicación corporativa. Con voluntad de demostrar que la relación de la empresa con el entorno tiene relevancia más allá del marketing éste estudio se fundamenta en la ESG, un concepto de base analítica que facilita la identificación de su valor contable. Así se logra demostrar que mantener una buena relación con el entorno no es una cuestión filantrópica, sino que tiene gran influencia en la consecución de los objetivos de la empresa.en_US
dc.description.abstractThis study proposes a model of rating to evaluate the relationship of the companies with their environment in an objective, contrastable, measurable and comparative way. Inspired in the used by the risk rating agencies, the ESG Audit model offers a scale of alphabetical qualification that allows resuming a huge quantity of information. For now, this information is offered in a qualitative format and forces the analyst to read extensive reports of CSR designed by companies as an advertising tool. With the willingness of demonstrate that the relationship of the company with its environment has relevance beyond the marketing, this study is based on ESG, a concept with an analytic base that facilitates the identification of its accounting value. lt manages to demonstrate that keeping a good relationship with the environment is not a philanthropic matter, but has a big influence in the achievement of the company's objectives.en_US
dc.format.extent302 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectAvaluació d'empresesen_US
dc.subjectModels matemàticsen_US
dc.subjectResponsabilitat social de l'empresaen_US
dc.subjectEvaluación de empresas-
dc.subjectModelos matemáticos-
dc.subjectResponsabilidad social de la empresa-
dc.titleESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entornoen_US
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc65en_US
dc.embargo.termscapen_US
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorRipoll Alcón, Joan-
dc.email.authorsendemailfalseen_US
dc.email.authoremailshowfalseen_US
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
ESG_Marti_UAOTesis_2016.pdf5,61 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons