Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11577
Título : Impacto económico de los albergues de juventud en Cataluña y su papel como dinamizador turístico
Autor : Maimi i Pou, Benet
Materias: Albergues de juventudImpacto económicoDesarrollo ruralAlbergs de joventutImpacte econòmicDesenvolupament rural
Fecha de publicación : 24-jul-2017
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : La present tesis doctoral pretén analitzar l’Impacte Social i Econòmic dels Albergs de Juventut a Catalunya en els municipis rurals o semirurals. Aquest estudi parteix d’un primer marc teòric mitjançant un análisi dels allojaments turístics existents a Catalunya. A partir d’aqui, es desenvolupa el coneixement de què és un alberg juvenil i les normatives que els regulen. Posteriorment passem a un marc empíric, on es fa un anàlisi pormenoritzat dels albergs rurals a Catalunya, extraient resultats de les diferents metodologies quantitatives i qualitatives realitzades, definint així un model economètric que ens permet calcular l’impact econòmic dels albergs en els municipis rurals o semiruralas a Catalunya. Finalment, s’exposen unes conclusions per a determinar l’impacte econòmic i social que tenen els albergs en els municipis objecte d’estudi.

La presente tesis doctoral pretende analizar el Impacto Social y Económico de los Albergues de Juventud en Catalunya en los municipios rurales o semirurales. Este estudio parte de un primer marco teórico mediante un análisis de los alojamientos turísticos existentes en Cataluña. A partir de aquí, se desarrolla el conocimiento de que es un albergue juvenil y las normativas que los regulan. Posteriormente pasamos a un marco empírico, dónde se hace un análisis pormenorizado de los albergues rurales en Cataluña, extrayendo resultados de las distintas metodologías cuantitativas y cualitativas realizadas, definiendo así un modelo econométrico que nos permite calcular el impacto económico de los albergues en los municipios rurales o semirurales en Cataluña. Finalmente, se exponene unas conclusiones para determinar el impacto económico y social que tienen los albergues en los municipios objeto de estudio.

The present study aims to analyze the social and economic impact of the Youth Hostels in Catalonia in rural or semi-rural municipalities. This study is based on an initial analysis of a theoretical framework through accommodation tourism in Catalonia. From there, we develop knowledge of what a youth hostel and regulations that regulate them. Then we move to a framework empirical analysis where a pormenoritzat hostels in rural Catalonia, extracting results of various quantitative and qualitative methodologies carried out, thus defining an econometric model that allows us to calculate the economic impact of the hostels in the rural municipalities or semiruralas Catalonia. Finally, conclusions set out to determine the economic and social impact that have shelters in the municipalities studied.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11577
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Impacto_Maimi_UAOTesis_2017.pdf4,05 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons