Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11572
Título : Obstáculos jurídicos a la internacionalización y movilidad transnacional de empresas en la Unión Europea. Análisis desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y del Derecho Internacional Privado
Autor : Prats Jané, Sergi
Materias: Dret internacional privatDret de societatsComerç internacionalDerecho internacional privadoDerecho de sociedadesComercio internacionalTesis doctoralesTesis doctoralsPaíses de la Unión EuropeaPaïsos de la Unió Europea
Fecha de publicación : 16-mar-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : El present treball té per objecte l’anàlisi dels problemes jurídics vinculats i derivats de les operacions de internacionalització de les societats mercantils així com d’aquelles operacions de reestructuració societària que impliquen un trasllat internacional de seu social o mobilitat dins del territori de la Unió Europea. La col·lisió entre el Dret de la Unió Europea i el Dret Internacional Privat dels Estats membres en matèria societària continua essent una realitat que ni la integració a través del dret secundari, ni els pilars essencials regulats en el dret originari, ni la pròpia jurisprudència del TJUE encara han resolt.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11572
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Obstaculos_Prats_UAOTesis_2014.pdf1,61 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons