Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11570
Título : La sinistralitat viària a Catalunya: la percepció socials dels canvis en l'entorn viari
Autor : Sauret Pont, Jordi
Materias: Accidentes de circulaciónSeguridad viariaTesis doctoralesAccidents de circulacióSeguretat viàriaTesis doctoralsCataluñaCatalunya
Fecha de publicación : 15-dic-2004
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : A partir de l'observació de desenes de punts d'especial sinistralitat d'arreu de Catalunya i l'anàlisi de centenars de sinistres ocorreguts en aquests punts, va permetre arribar a sistematitzar que, segons sigui la decodificació del tram viari a partir de les senyals que arriben de l'entorn, senyals de tot tipus, l'usuari adapta el seu patró de conducció en aquell tipus de tram en funció de la seva experiència; el problema rau però, quan apareix de forma "sobtada" un factor "no previst" en aquell tipus de tram i per aquella forma "normal" de circular-hi, o, quan el tram canvia de categoria en pocs segons, i per tant, en pocs instants cal canviar i adaptar el patró de conducta a un entorn canviant, que no sempre les senyals de trànsit poden preveure, o en altres casos, aquestes senyals han perdut credibilitat i hom condueix "al marge" dels inputs oficials. L'adaptació, l'adaptació lenta o simplement, la no adaptació als canvis sobtats de l'entorn estaria en la base de la immensa majoria dels sinistres analitzats.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11570
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Sinistralitat_Sauret_UAOTesis_2004.pdf8,92 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.