Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11561
Título : La privacidad en el entorno del cloud computing
Autor : Villarino Marzo, Jorge,
Materias: PrivacitatProtecció de dadesComputació en núvolPrivacidadProtección de datosComputación en nubePrivacyData protectionCloud computing
Fecha de publicación : 12-jun-2017
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : L’evolució tecnològica ha tingut un enorme impacte en els drets fonamentals, donant lloc al naixement de la quarta generació de drets. Un d’aquests drets ha sigut, sens dubte, el dret a la protecció de dades. La privacitat constitueix una de les grans preocupacions de la societat. Per aquesta raó, qualsevol desenvolupament tecnològic planteja nous reptes a la regulació de la protecció de dades. La computació en núvol és una nova realitat tecnològica caracteritzada per la ubiqüitat, l’elasticitat, el dinamisme, la virtualització, l’escalabilitat i el pagament sota demanda. En aquest treball s’analitza si la regulació actual del dret fonamental a la protecció de dades és vàlida per fer front als reptes que planteja la computació en núvol o si és necessari un nou règim jurídic.

La evolución tecnológica ha tenido un enorme impacto en los derechos fundamentales, dando lugar al nacimiento de la cuarta generación de derechos. Uno de estos derechos ha sido, sin duda, el derecho a la protección de datos. La privacidad constituye una de las grandes preocupaciones de la sociedad. Por esta razón, cualquier desarrollo tecnológico plantea nuevos retos a la regulación de la protección de datos La computación en nube es una nueva realidad tecnológica caracterizada por la ubicuidad, la elasticidad, el dinamismo, la virtualización, la escalabilidad y el pago bajo demanda. En este trabajo se analiza si la regulación actual del derecho fundamental a la protección de datos es válida para hacer frente a los retos que plantea la computación en nube o si es necesario un nuevo régimen jurídico

The technological evolution has had a great impact on fundamental rights, giving rise to the fourth generation of human rights. One of these has been, with no doubts, the right to data protection. Privacy is one of the main concerns of society. For this reason, any new technological development poses new challenges to data protection regulation. Cloud computing is a new technological reality characterized by ubiquity, elasticity, dynamism, virtualization, scalability and pay on demand. In this dissertation we will analyze if the current data protection regulation is valid to face the new challenges pose by cloud computing or if a new legal regime is mandatory.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11561
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Privacidad_Villarino_UAOTesis_2017.pdf3,98 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons