Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11557
Título : Responsabilidad civil y derecho penal de menores
Autor : Sapena Mas, Santiago
Materias: Responsabilitat civilMenors (Dret penal)Responsabilidad civilMenores (Derecho penal)Civil responsibilityMinors (Criminal law)
Fecha de publicación : 20-jul-2017
Editorial : Universitat Abat Oliba
Resumen : La qüestió de la responsabilitat civil a Espanya, en conductes executades per menors, al quals se`ls sotmetia a processos especials, mai ha sigut objecte del seu enjudiciament en aquesta jurisdicció. Sempre s´ha resolt aquesta qüestió davant le jurisdicció d´adults. Aquesta idea va canviar amb la llei orgànica que regula la responsabilitat penal del menor de l´any 2000, llei 5/2000 de dotze de gener i es confirmà amb la reforma, que es va dur a terme l´any 2006, llei orgánica 8/2006 del quatre de desembre. Es a dir, s`ha creat un procés específic per solucionar la responsabilitat civil, en el procés especial de menors. Aquest nou procés, per on i com s´exigeix, així com, a qui i què se li exigeix planteja problemes, des d´una prespectiva de la unitat de l´ordenament jurídic, ja que hi ha tres normes que convergeixen, la llei de responsabilitat penal del menor, el 4 codi penal i el codi civil i les tres donen solucions diferents al mateix objecte: la responsabilitat civil. De l´estudi d´aquest nou procés i normativa es determinen els problemes que sorgeixen a l´hora d´exigir aquesta responsabilitat civil i s´intenta trobar solucions des d´una perspectiva de la unitat de l´ordenament jurídic espaynol, analitzant el codi penal y el codi civil.

La cuestión de la responsabilidad civil en España, en conductas realizadas por menores, a los cuales, se les sometía a procesos especiales, nunca ha sido objeto de su enjuiciamiento en esa jurisdicción. Siempre se ha solventado esta cuestión, ante la jurisdicción de adultos. Esta idea quebró con la ley orgánica reguladora de responsabilidad penal del menor del año 2000, ley 5/2000 de doce de enero y se confirmó con la reforma, que sufrió en el año 2006, ley orgánica 8/2006 de cuatro de diciembre. Es decir, se ha creado un proceso específico para solucionar la responsabilidad civil, en el proceso especial de menores. Este nuevo proceso, por dónde y cómo se exige, así como, a quién y qué se le exige, plantea problemas, desde una perspectiva de la unidad del ordenamiento jurídico, pues hay tres normas que convergen, la ley de responsabilidad penal del menor, el código penal y el código civil y todas ellas dan soluciones diferentes al mismo objeto: la responsabilidad civil. Del estudio de este nuevo proceso y normativa se determinan los problemas que surgen a la hora de exigir esa responsabilidad civil y se intenta alcanzar soluciones desde una perspectiva de la unidad del ordenamiento jurídico español, es decir, analizando el código penal y el código civil.

The issue of civil responsibility in Spain concerning the conduct carried out by minors, who were subject to special legal procedures, has never been subject of prosecution in that jurisdiction. This issue has always been solved before the jurisdiction of adults. This idea lasted until the entry into force of the Organic Law 5/2000 of 12 of January regulating the Criminal Responsibility of Minors and was confirmed with the reform which took place in 2006 by the Organic Law 8/2006 of 4 of December. That is, a specific process has been created to solve the issue of the civil responsibility in the special process of minors. This new process, where and how it is demanded, as well as to whom and what is demanded, poses problems from a perspective of the unity of the legal system, since there are three norms that converge and all of them give different solutions to the responsibility of minors issue: the law of criminal responsibility of minors, the criminal code and the civil code The study of this new process and regulation determine the problems that arise when demanding such civil responsibility of minors and trying to reach solutions from a perspective of the unity of the Spanish legal system, that is, analyzing the criminal code and the civil code.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11557
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Responsabilidad_Sapena_UAOTesis_2017.pdf2,9 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons