Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11549
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.creatorRoca López, Miquel,-
dc.date.accessioned2017-05-05T09:14:13Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:00:34Z-
dc.date.available2017-05-05T09:14:13Z-
dc.date.available2020-07-09T11:00:34Z-
dc.date.issued2017-03-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11549-
dc.description.abstractEl present treball té per objecte proposar una jurisdicció marítima singular, particular y autònoma, partint de l’anàlisi del concepte y autonomia del Dret marítim, així com d’algun dels problemes jurídico-processals vinculats a la resolució judicial de les disputes marítimes. La nostra legislació processal actual no ofereix totes les solucions que ha d’oferir per aquest tipus de disputes, arribant al punt de plantejar més obstacles que no pas mecanismes per la seva ràpida, fiable y efectiva resolució. Observar quines alternatives s’ofereixen a les jurisdiccions d’Anglaterra i Gales, sens dubte la més influent en el dret marítim, així com la de Texas, ens ajudarà a proposar una sèrie de mesures encaminades a establir una nova jurisdicció marítima als tribunals espanyols.en_US
dc.description.abstractEl presente trabajo tiene por objeto proponer una jurisdicción marítima singular, particular y autónoma, partiendo del análisis del concepto y autonomía del Derecho marítimo así como de alguno de los problemas jurídico-procesales vinculados a la resolución judicial de las disputas marítimas. Nuestra actual legislación procesal no ofrece todas las soluciones que se debieran para este tipo de disputas llegando incluso a plantear más trabas que mecanismos para una pronta, fiable y efectiva resolución de las mismas. Observar qué alternativas se ofrecen en las jurisdicciones de Inglaterra y Gales, sin duda la más influyente en el derecho marítimo, así como la de Texas, va a ayudarnos a proponer una serie de medidas tendentes a establecer una nueva jurisdicción marítima en los tribunales españoles.en_US
dc.description.abstractThis thesis will propose a new singular, particular and autonomous maritime jurisdiction, based upon the concept and autonomy of maritime law, by way of analyzing the procedural problems linked to the current judicial resolution of the maritime disputes. Our procedural legislation does not offer all the solutions that it should for these sort of disputes, even bringing more hindrances than tools for its quick, reliable and effective resolution. Looking at the alternatives offered in the jurisdiction of England and Wales, undoubtedly the most influential one in maritime law, and that of Texas, will help us to propose a series of measures with a view of establishing a new maritime jurisdiction at the Spanish courts.en_US
dc.format.extent280 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversitat Abat Oliba-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectDret marítimen_US
dc.subjectDerecho marítimoen_US
dc.subjectMaritime lawen_US
dc.titlePropuesta para una jurisdiccion maritima en los tribunales españolesen_US
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc341en_US
dc.embargo.termscapen_US
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorParra Rodríguez, Carmen, 1962--
dc.email.authorsendemailfalseen_US
dc.email.authoremailshowfalseen_US
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Propuesta_Roca_UAOTesis_2017.pdf1,17 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons