Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11547
Título : Actualidad psicológica de la teoría de los sentidos internos en Santo Tomás de Aquino
Autor : Juanola Cadena, Joan d'Àvila
Materias: Sentits internsNeoescolàsticaTeoria del coneixementPsicologiaTomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274Sentidos internosNeoescolásticaTeoría del conocimientoPsicologíaTomás de Aquino, Santo, 1225?-1274
Fecha de publicación : 29-jun-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : La psicologia de sant Tomàs d’Aquino, especialment la teoria dels sentits interns, permet explicar d’una forma coherent i unificada els diferents graus de coneixement i la seva relació amb la dinàmica afectiva en l’animal i en l’ésser humà. Aquesta teoria es considera actual perquè no solament és compatible amb els coneixements científics contemporanis de psicologia, sinó que resol la seva fragmentarietat eclèctica, així com la seva gravitació vers el materialisme neurologista.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11547
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Actualidad_Juanola_UAOTesis_2015.pdf4 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons