Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11545
Título : Increase of egocentrity as an index of psychopathology in personality disorders
Autor : Álvarez Segura, Mar
Materias: Jo (Psicologia)NeurosiTrastorns de la personalitatYo (Psicología)NeurosisTrastornos de la personalidad
Fecha de publicación : 29-may-2015
Editorial : Universitat Abat Oliba CEU
Resumen : Aquest treball ofereix un estudi del concepte psicològic “d´egocentricitat” per una millor comprensió de les distorsions de la personalitat. Un coneixement escaient del terme ajuda a clarificar com les decisions ètiques poden afectar a certes facultats psicològiques i contribuir en major o menor mesura a la cristal·lització dels trastorns de personalitat. Es tracta per tant, d’un treball que estableix un pont entre l'ètica i la psicologia clínica. Per aquesta comesa s’ha utilitzat un model antropològic catòlic de la personalitat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11545
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Increase_Alvarez_UAOTesis_2015.pdf4,53 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons