Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11542
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.creatorRojas Saffie, Juan Pablo-
dc.date.accessioned2017-11-22T11:54:46Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T11:00:17Z-
dc.date.available2017-11-22T11:54:46Z-
dc.date.available2020-07-09T11:00:17Z-
dc.date.issued2017-07-18-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11542-
dc.description.abstractEl present treball s'ha proposat investigar la Teràpia EMDR a la llum de l'obra de Sant Tomàs d'Aquino, seguint una triple aproximació: antropològica, teòrica i pràctica. La limitada concepció de l'ésser humà subjacent al model EMDR contrasta amb una teoria que conté importants encerts, però sobretot, amb una proposta psicoterapèutica que demostra un profund coneixement de la naturalesa humana. La psicologia tomista ofereix una nova manera de comprendre la Estimulació Bilateral, el Model SPIA i el Protocol Estàndard. Això permet fonamentar la pràctica EMDR en un sòlid cos de coneixement tradicional. A més, posa aquesta meravellosa eina en mans dels que volen basar la seva tasca terapèutica en l'antropologia del Aquinat. L'anàlisi de la Teràpia EMDR il·lumina una manera concreta d'aterrar la doctrina de Sant Tomàs en el context de la pràctica psicològica, el que suggereix que és possible idear un model de psicoteràpia basat íntegrament en l'obra del Doctor Humanitas.en_US
dc.description.abstractEl presente trabajo se ha propuesto investigar la Terapia EMDR a la luz de la obra de Santo Tomás de Aquino, siguiendo una triple aproximación: antropológica, teórica y práctica. La limitada concepción del ser humano que subyace al modelo EMDR contrasta con una teoría que contiene importantes aciertos, pero sobre todo, con una propuesta psicoterapéutica que demuestra un profundo conocimiento de la naturaleza humana. La psicología tomista ofrece una nueva manera de comprender la Estimulación Bilateral, el Modelo SPIA y el Protocolo Estándar. Esto permite fundamentar la práctica EMDR en un sólido cuerpo de conocimiento tradicional. Además, pone esta maravillosa herramienta en manos de quienes desean basar su labor terapéutica en la antropología del Aquinate. El análisis de la Terapia EMDR ilumina un modo concreto de aterrizar la doctrina de Santo Tomás en el contexto de la práctica psicológica, lo que sugiere que es posible idear un modelo de psicoterapia basado íntegramente en la obra del Doctor Humanitas.en_US
dc.description.abstractThe present work has been proposed to investigate the EMDR therapy in the light of the work of Saint Thomas Aquinas, following a triple approach: anthropological, theoretical and practical. The limited conception of the human being that underlies the EMDR model contrasts with a theory that contains important successes, but above all, with a psychotherapeutic proposal that demonstrates a deep knowledge of human nature. Thomist psychology offers a new way of understanding Bilateral Stimulation, the SPIA Model and the Standard Protocol. This allows EMDR practice to be based on a solid body of traditional knowledge. In addition, it puts this wonderful tool in the hands of those who wish to base their therapeutic work on the anthropology of Aquinas. The analysis of EMDR Therapy illuminates a concrete way of landing the doctrine of St. Thomas in the context of psychological practice, suggesting that it is possible to develop a model of psychotherapy based entirely on the work of Doctor Humanitas.en_US
dc.format.extent315 p.en_US
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospaen_US
dc.publisherUniversitat Abat Oliba CEU-
dc.sourceTDX (Tesis Doctorals en Xarxa)-
dc.subjectTomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274en_US
dc.subjectPsicoteràpiaen_US
dc.subjectTraumes psíquicsen_US
dc.subjectTomás de Aquino, Santo, 1225?-1274en_US
dc.subjectPsicoterapiaen_US
dc.subjectTraumas psíquicosen_US
dc.subjectPsychotherapyen_US
dc.subjectPsychological traumaen_US
dc.titleTerapia EMDR : un análisis a la luz de la obra de Santo Tomásen_US
dc.typeTesis-
dc.rights.licenseL'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.subject.udc159.9en_US
dc.embargo.termscapen_US
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.contributor.directorDroste Ausborn, Klaus,-
dc.email.authorsendemailfalseen_US
dc.email.authoremailshowfalseen_US
Aparece en las colecciones: Tesis Doctorals

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Terapia_Rojas_UAOTesis_2017.pdf2,32 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons