Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11533
Título : L'educació i les noves tecnologies relacionats amb la pel·lícula Wall-e (Pixar)
Autor : Molins Farrés, Anna
Otras materias: Tecnologies de la informació i la comunicacióCinematografiaEducació primàriaTecnologíass de la información y la comunicaciónCinematografíaEducación primaria
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : He investigat la influència que està tenint la tecnologia en els nostres dies. Per portar-ho a terme, he impartit unes classes a alumnes de sisè de primària, als quals els hi he demanat que miressin la pel·lícula de Wall-e i també els hi he passat unes preguntes per analitzar les seves respostes. Per altre banda, he passat un qüestionari online a majors de catorze anys, per veure com els hi influeix des d’un punt de vista més científic o en relació a les tecnologies. A partir de les seves respostes i juntament amb documentació que he buscat per analitzar moltes de les preguntes des d’una manera més científica, he pogut comprovar la dependència que la societat està començant a tenir en relació a les tecnologies, i a més a més informar-me sobre com es preveu en un futur no tan llunyà, que els robots puguin cobrar importància en la vida dels humans.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11533
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Educacio_Molins_2017.pdf954,74 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons