Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11532
Título : Los valores y su transmisión a través de los cuentos en educación infantil
Autor : Puig Oliván, Maria-Xènia
Otras materias: Educació en valorsContes infantilsEducación en valoresCuentos infantiles
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest treball pretén ser una ajuda per tot aquell mestre disposat a educar en valors. Es definirà el terme valor, un concepte cada cop més comú en la nostra societat actuat i es compararà amb el de virtut per a poder establir la relació entre ambdós conceptes. S’argumentarà la importància de la educació en valors i es definiran els agents de la transmissió d’aquests, les teories pròpies de l’educació en valors; algunes estratègies i tècniques; les dificultats existents per educar en valors; i la importància de la formació del professorat. A Infantil, utilitzem als contes com estratègia per educar en valors, per això, es pretén oferir una guia teòrica i pràctica per ajudar a la seva transmissió. Es conclou amb un relat d’elaboració pròpia.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11532
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Valores_Puig_2017.pdf1,14 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons