Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11529
Título : Els reglets a l'educació infantil
Autor : Torres Planells, Cristina,
Otras materias: Educació infantilEnsenyament de la matemàticaEducación infantilEnseñanza de las matemáticas
Fecha de publicación : 7-jun-2017
Resumen : En aquest TFG es pretén introduir els reglets com a element manipulatiu per treballar els continguts dels cinc blocs matemàtics estipulats pel currículum de la Generalitat de Catalunya del Segon Cicle d’Educació Infantil. Es tracta d’una alternativa d’ensenyament a partir del fracàs escolar i els baixos resultats d’Espanya a les proves PISA. En primer lloc, es realitza una síntesis de la teoria bàsica del seu creador G. Cuissenaire i Mª Antònia Canals qui l’ha expandit fins al nostre territori. A més, aquest TFG també s’ha basat en el Projecte Newton, un estudi sobre la incorporació dels reglets a l’aula i amb l’EntusiasMat una metodologia que s’utilitza actualment a diverses escoles de Catalunya manipulant amb reglets i amb altres materials didàctics. En segon lloc, es realitza un l’anàlisi de l’ús dels reglets a les escoles per conèixer com s’ensenyen actualment les matemàtiques a l’Educació Infantil. En tercer lloc, es proposa un recull d’activitats per treballar amb els reglets als cinc blocs pels tres cursos del Segon Cicle d’Educació Infantil. Per últim, es realitza una aplicació pràctica a l’escola Torrent d’en Melis a P4 amb reglets.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11529
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Reglets_Torres_2017.pdf1,53 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons