Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11528
Título : L'ús de l'iPad a educació infantil i primària: recerca i propostes didàctiques innovadores
Autor : Arbonés Sotomayor, Àngela
Otras materias: Innovacions educativesTecnologia de la informacióEducació infantilEducació primàriaInnovaciones educativasTecnología de la informaciónEducación infantilEducación primaria
Fecha de publicación : 7-jun-2017
Resumen : El present Treball Final de Grau recull el context sociotecnològic en l’actualitat de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la seva normativa en l’àmbit educatiu, la descripció de la Taxonomia de Bloom i el model SAMR. S’exposa la investigació per mitjà d’un qüestionari realitzada a escoles que utilitzen l’iPad com a eina educativa i la discussió dels resultats obtinguts. Finalment es proposen deu unitats de programació amb iPad tant per Educació Infantil com per Educació Primària.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11528
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Us_Arbones_2017.pdf843,61 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons