Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11525
Título : Les aules hospitalàries i la psicomotricitat
Autor : Oliveras Esteve, Georgina
Otras materias: Educació infantilAules hospitalàriesPsicomotricitatEducación infantilAulas hospitalariasPsicomotricidad
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : Aquest treball d’investigació recull el protocol que es segueix en les aules hospitalàries, que ve marcat des de la Generalitat de Catalunya. Després d’això, es posa de manifest el nul treball que s’està fent des de les mateixes per treballar el desenvolupament psicomotriu del nen com ser global. Per això, s’ha confeccionat una programació de psicomotricitat adaptada a les aules hospitalàries per als nens, en edat infantil, que es veuen obligats a romandre hospitalitzats.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11525
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aules_Oliveras_2015.pdf1,62 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons