Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11522
Título : Educar a través de la literatura. Cómo seleccionar las obras literarias infantiles
Autor : Albiol Téllez, Agnès Victoria
Otras materias: Educació infantilLiteratura infantilEducació en valorsEducación infantilEducación en valores
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : Aquest treball presenta la literatura infantil com un instrument de transmissió de valors molt ric per al creixement de l’infant i l’adaptació al món que l’envolta. Perquè sigui possible és precís fer una bona elecció de les obres, a través d’uns criteris de selecció que prendrem de l’autora Sara Bryant. Aquests criteris partiran de l’element més sensible per atraure al nen i després donaran pas a una satisfactòria transmissió de l’ensenyament moral extret de l’obra. Això s’aplicarà a una selecció de diversos contes.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11522
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Educar_Albiol_2015.pdf411,05 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons