Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11521
Título : Comics in education
Autor : Pujol Perich, Judit
Otras materias: Educació primàriaCòmicsEducación primariaCómics
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : Aquest treball recull una investigació que pretén estudiar la viabilitat dels còmics com a nou recurs educatiu. L'objectiu és descobrir si, a través d’aquest material, es pot ajudar a impulsar la millora acadèmica dels estudiants i alhora potenciar la seva motivació.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11521
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Comics_Pujol_2017.pdf53,19 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons