Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11520
Título : Task based language teaching in CLIL theory and application
Autor : López Boncompte, María Teresa
Otras materias: Mètodes educatiusEnsenyament d'idiomesAnglèsEducació primàriaMétodos educativosEnseñanza de idiomasInglésEducación primaria
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : El següent Treball de Final de Grau pretén aprofundir en dos metodologies de l’ensenyament de l’anglès: l’aprenentatge per mitjà de tasques, en anglès Taskbased Language Learning, i l’ Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE), conegut com a CLIL en anglès. A més de presentar un marc teòric complet i fiable sobre aquests dos mètodes, el treball busca combinar-los en una mateixa Unitat Didàctica que serà duta a la pràctica i avaluada.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11520
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Task_Lopez_2016.pdf4,2 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons