Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11518
Título : Estudio de caso adaptación del centro educativo a las necesidades de un alumno con trastorno del espectro autista
Autor : Hugas Miret, Teresa
Otras materias: AutismeAdaptacions curricularsNecessitats educatives especialsAutismoAdaptaciones curricularesNecesidades educativas especiales
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : Aquest treball tracta d'exposar un cas real d'un alumne amb Trastorn de l'espectre autista a l'escola i com s'ajusta l'escola a l'adaptació curricular imperant en la societat. L'objectiu principal d'aquest treball, és poder aprofundir i verificar la correcta adaptació de l'escola a les directrius que proposa el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11518
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudio_Hugas_2016.pdf629,39 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons