Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11516
Título : Las artes marciales una educación en valores
Autor : Bardasco San José, Nuria
Otras materias: Educació primàriaEducació en valorsArts marcialsEducación primariaEducación en valoresArtes marciales
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : Aquest treball de final de grau consisteix en veure com l'educació en valors, mitjançant el karate és fonamental en la formació de les persones; concretament les arts marcials poden aportar diferents beneficis a nivell biopsicosocial. A més, s'ha treballat amb un mostreig de quatre col·lectius per calibrar la seva percepció sobre el tema.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11516
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Artes_Bardasco_2016.pdf1,08 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons