Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11514
Título : Inclusión educativa de las altas habilidades en educación primaria: Una breve comparativa entre España y Noruega
Autor : Hughes Cueto, Natalia
Otras materias: Infants superdotatsEducació inclusivaNoruegaEspanyaNiños superdotadosEducación inclusivaMateria  España
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : El present estudi aborda la temàtica de la inclusió educativa de les Altes Habilitats en Educació Primària a Espanya i, comparativament, a Noruega. L'objecte d'aquesta investigació és el de generar consciència sobre els diferents problemes que poden associar-se a la superdotació i de tot el que això implica de manera intrínseca. S'aporten idees de treball metodològic per fomentar i desenvolupar la intel·ligència des de les aules. Es treballa emprant fonts secundàries per crear un marc teòric des del qual parteix la investigació. Es realitzen entrevistes als professionals de l'Educació i la Psicologia a Noruega i Espanya, així com una enquesta al país espanyol per destacar el coneixement de les Altes Habilitats en diversos estrats de la població i aportar així fonts primàries. També a Espanya es realitza una avaluació sobre Altes Habilitats en un curs de Cicle Superior en una escola d'Educació Primària per observar i comparar resultats obtinguts.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11514
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Inclusion_Hughes_2017.pdf2,39 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons