Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11513
Título : La creatividad en las aulas de educación infantil. Una breve comparativa entre Noruega y España
Autor : Hughes Cueto, Natalia
Otras materias: Educació infantilCreativitatNoruegaEspanyaEducación infantilCreatividadMateria  España
Fecha de publicación : dic-2017
Resumen : El present estudi aborda la temàtica de la creativitat en Educació Infantil a Espanya i comparativament a Noruega. L'objecte d'aquest és el de cultivar-se en quant al que esdevé la creativitat, tant al país espanyol com al noruec, i es treballa emprant fonts secundàries per crear un marc teòric des del qual parteix la investigació. S'ha exposat l'evolució de la creativitat des d'un punt de vista històric i conceptual, basat en professionals del camp; així com analitzat els sistemes educatius espanyol i noruec, les seves diferents metodologies de treball emprades en les aules d'Educació Infantil i els sistemes d'identificació i valoració de la creativitat. D'altra banda, es pretén la millora del sistema educatiu mitjançant la proposta d'un nou programa dissenyat per treballar la creativitat a les aules de pre-escolar: Creati-Be. Aquest programa ha estat posat en marxa en una escola espanyola on ja s'han iniciat les pre-avaluacions i les primeres activitats. Aquest també podria ser portat a terme a Noruega pròximament. Finalment, s'aporten idees de treball metodològic per fomentar i desenvolupar la creativitat des de les aules. Es realitzen entrevistes als professionals de l'Educació i la Psicologia a Noruega i Espanya, així com una enquesta al país espanyol per ressaltar el coneixement de la creativitat en diversos estrats de la població i proporcionar així fonts primàries. També a Espanya es realitza una avaluació en diversos cursos d'Educació Infantil emprant diferents test d’avaluació creativa per així poder experimentar en primera persona la utilitat i l'objectivitat d'aquestes, amb la finalitat de proposar millores i poder detectar a algun possible talent creatiu. D'aquesta manera, el treball contribueix oferint una desenvolupada mostra de resultats que donen lloc a conclusions transcendentals per a l'educació actual.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11513
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Creatividad_Hughes_2017.pdf4,12 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons