Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11507
Título : Del juego motor al cuento motor
Autor : Domínguez Jiménez, Nerea
Otras materias: Educació infantilPsicomotricitatJocsContesEducación infantilPsicomotricidadJuegosCuentos
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : El joc en el nen, és imprescindible sobretot en els primers anys de vida. A través del joc el nen creix físicament, emocionalment i intel·lectualment, alhora que desenvolupa i aferma totes les seves destreses i habilitats. És un element essencial en la seva vida i que, a més de ser divertit, és primordial per al seu desenvolupament. És per això, que en l'etapa educativa infantil, el joc i per tant, el conte motor adquireix un gran significat. Mitjançant aquests recursos, el nen aprèn a conèixer-se a si mateix, als altres i a tot allò que li envolta.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11507
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Juego_Dominguez_2015.pdf543,29 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons