Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11504
Título : L’aprenentatge cooperatiu com a eina per desenvolupar l’autoestima i afavorir la inclusió a l’Educació Primària
Autor : García Parrilla, Irene
Otras materias: Aprenentatge cooperatiuEducació inclusivaAprendizaje cooperativoEducación inclusiva
Fecha de publicación : jun-2019
Resumen : En els últims cinquanta anys, els estudis de la psicopedagogia han contribuït a millorar la manera d’ensenyar a les escoles fent que l’alumne/a sigui protagonista del seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, les noves metodologies didàctiques es caracteritzen per contribuir a la formació de persones més segures i més felices en un context d’atenció a la diversitat. En aquest treball, es presenta un estudi sobre les possibilitats que ofereix la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu per facilitar el desenvolupament de l’autoestima i convertir les aules d’educació primària en veritables espais d’inclusió.

En los últimos cincuenta años, los estudios de la psicopedagogía han contribuido a mejorar la manera de enseñar en las escuelas haciendo que el alumno/la alumna sea protagonista de su proceso de aprendizaje. En este sentido, las nuevas metodologías didácticas se caracterizan por contribuir a la formación de personas más seguras y más felices en un contexto de atención a la diversidad. En este trabajo, se presenta un estudio sobre las posibilidades que ofrece la metodología del aprendizaje cooperativo para facilitar el desarrollo de la autoestima y convertir las aulas de educación primaria en verdaderos espacios de inclusión.

In the last fifty years, the studies of psycho-pedagogy have contributed to improve the way of teaching in schools making the student the protagonist of their learning process. In this sense, the new didactic methodologies are characterized by contributing to the formation of self-confident and happy people in a context of attention to diversity. In this work, a study of the possibilities offered by the cooperative learning methodology to facilitate the development of self-esteem and to convert the primary education classrooms into true inclusion spaces is presented.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11504
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aprenentatge_Garcia_2019.pdf748,33 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons