Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11502
Título : Una propuesta de gamificación para el fomento del hábito lector a través de los cuentos clásicos de Hans Christian Andersen
Autor : Sánchez Barrio, Laura
Otras materias: LudificacióAnimació a la lecturaContes infantilsLudificaciónAnimación a la lecturaCuentos infantiles
Fecha de publicación : jun-2019
Resumen : Aquest treball de fi de grau s'ha dividit en dues parts. La primera es centra en donar a conèixer el desenvolupament de l'hàbit lector i la noció de “lectura per plaer” gràcies a una nova estratègia que ha nascut per a motivar a l'alumnat: la gamificació. La segona pretén unir aquests conceptes a través del valor educatiu dels contes d'Hans Christian Andersen per a plantejar una proposta d'intervenció educativa destinada a alumnes de tercer curs d'educació primària. Aquesta pretén arribar a tot l'alumnat d'una manera original, és altament motivadora i divertida i potència l'hàbit lector i la comprensió lectora.

Este trabajo de fin de grado se ha dividido en dos partes. La primera se centra en dar a conocer el desarrollo del hábito lector y la noción de “lectura por placer” gracias a una nueva estrategia que ha nacido para motivar al alumnado: la gamificación. La segunda pretende unir estos conceptos a través del valor educativo de los cuentos de Hans Christian Andersen para plantear una propuesta de intervención educativa destinada a alumnos de tercer curso de educación primaria. Esta pretende llegar a todo el alumnado de un modo original, es altamente motivadora y divertida y potencia el hábito lector y la comprensión lectora.

This final degree project has been divided into two parts. The first focuses on publicizing the development of reading habits and the notion of "reading for pleasure" thanks to a new strategy that was born to motivate students: gamification. The second, aims to unite these concepts through the educational value of the stories of Hans Christian Andersen to propose a proposal for educational intervention for students in the third year of primary education. This aims to reach all students in an original way, is highly motivating and fun and empowers reading habits and reading comprehension.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11502
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Propuesta_Sanchez_2019.pdf1,17 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons