Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11496
Título : La regulación de la estiba en los puertos españoles de interés general
Autor : Serrano Pérez, Felipe
Otras materias: Logística industrialTransport de mercaderiesPortsTransporte de mercancíasPuertos
Fecha de publicación : 1-jul-2016
Resumen : La sentencia de 11 de desembre de 2014, emesa per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que el sistema de ports espanyols d'interès general resulta contrari als principis establerts al Tractat de Funcionament de la U.E. Per aquest motiu el TSJUE, ha exigit que siguin aplicades mesures menys restrictives que las que ponderen actualment al règim legal de ports espanyols y que limitan l'accés a l'activitat d'estiba als ports de interès general. Aquesta recerca analitza l'evolució jurídica a les activitats de carrega y descarrega de mercaderies als ports espanyols, així com la configuració jurídica del sistema d'estiba y desestiba de vaixells a l'actualitat .Establint els trets característics y peculiaritats d'aquests complex entramat jurídic, amb objecte d'arribar a comprendre els motius que han impulsat la declaració del Tribunal de Justícia de la U.E en vers les contradiccions entre la normativa que emana de les institucions europees i la normativa de ports vigent al Regne d'Espanya a l'actualitat.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11496
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Regulacion_Serrano_2016.pdf365,8 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons