Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11489
Título : La humildad en Santo Tomás de Aquino. Consideraciones psicológicas del estudio de la virtud de la humildad en la Suma Teológica
Autor : Antonín García-Mauriño, Patricia
Otras materias: Tomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274VirtutsAspectes psicològicsTomás de Aquino, Santo, 1225?-1274VirtudesAspectos psicológicos
Fecha de publicación : 30-jun-2016
Resumen : La humilitat, tractada per sant Tomàs d’Aquino a la Suma Teològica, té un paper fonamental en el desevolupament positiu de la vida humana. Gran part dels conceptes utilitzats avui en dia per la psicologia fan referència a aquesta virtut, que és la base per la construcción d’una psicologia equilibrada. Establint un diàleg entre filosofia, teologia i psicologia, aquest estudi ofereix una sèrie de consideracions preliminars sobre els aspectes psicològics d’aquesta virtut.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11489
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Humildad_Antonín_2016.pdf708,91 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons