Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11475
Título : Esculpir el tiempo (de crisis): construcciones fílmicas sobre la recesión económica global
Autor : Altarriba Vilanova, Guillermo
Otras materias: Crisis econòmiquesSociologiaCinematografiaCrisis económicasSociologíaCinematografía
Fecha de publicación : 22-jun-2017
Resumen : El cinema és una eina molt poderosa per a analitzar la concepció que té una societat sobre un fenomen determinat. Partint d’aquesta base, mitjançant una metodología inductiva i l’anàlisi d’una sèrie de pel·lícules que, d’una forma o d’una altra, aborden la crisi económica global que va començar al 2007, aquest treball proposa que es pot comprendre a través del seté art de què manera la ciutadania digereix i entén un fenomen a la vegada tan complex i tan demolidor.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11475
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Esculpir_Altarriba_2016.pdf1,18 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons