Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11474
Título : El Storytelling: una aproximación multicultural
Autor : Lanau Peña, Alicia
Otras materias: Narració de contesContes africansContes japonesosCulturaNarración de cuentosCuentos africanosCuentos japoneses
Fecha de publicación : 7-jun-2017
Resumen : El treball final de grau Storytelling: una aproximació multicultural, pretén demostrar com influeix la cultura a l'hora d'explicar una història. Aquest treball està en l'àmbit de la comunicació intercultural, que estudia la comunicació entre cultures. La metodologia per demostrar tal influència és l'anàlisi de quatre contes tradicionals de cultures diferents entre si; dues de la cultura subsahariana i dos, de la japonesa.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11474
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Storytelling_Lanau_2017.pdf658,82 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons